a

WSC, Dünya öğrenci kampüsü

2019-2020 bütün haklar saklıdır.

 

www.wsc.com.tr Sitemize Hoş Geldiniz
[mk55d_icon icon_pack="font_elegant" fe_icon="social_linkedin" size="mkd-icon-tiny" type="landscape" shape_width="42" custom_size="12" shape_height="33" link="https://www.linkedin.com/" target="_blank" icon_color="#ffffff" border_width="0" background_color="#fb4c35" hover_icon_color="#ffffff" hover_background_color="#007BB5" margin="0"]

Çağımızda, hızlı nüfus artışı, ekonomik kriz, iklim değişikliği, enerji ihtiyacı, açlık, fakirlik, göç, sosyal kaynaşma, ülkesel bütünlük, terör, güvenlik gibi sayıları giderek artan sorunlar uluslararası toplumu meşgul etmektedir. Bu sorunlara, küreselleşme olgusunun beraberinde getirdiği olumlu ve olumsuz gelişmeler de eklenince dünya, köklü bir değişim ve dönüşüm süreci içine girmiştir.
Bu süreçte, farklı özellik ve birikimlere sahip bölgeler ile kıtalar arasındaki yolların kesiştiği kavşakta yer alan Türkiye, coğrafi konumunun yarattığı fırsatları değerlendirmek, olumsuz etkileri kazanımlara dönüştürmek ve konumunun yüklediği sorumluluk bilinciyle hareket etmek zorundadır. Bu gerekliliğe, ülkemizin, özellikle bölgesindeki ülkelerle ilişkilerindeki sosyal ve tarihsel derinlik de eklenince, Türkiye için, dış politika alanında aynı anda çok sayıda konu ve sorunla ilgilenme durumu ortaya çıkmaktadır. Çok boyutlu dış politika zorunluluğu ülkemizin, çok boyutlu bir tanıtım stratejisi izlemesi zorunluluğunu da beraberinde getirmektedir.

Uluslararası alandaki kültürel tanıtım faaliyetleri, bir ülkenin, dünyadaki görüntüsü, saygınlığı ve dolayısıyla hedeflenen dış politikanın etkinliği bakımından oldukça önemli rol oynamaktadır. Esnek kullanılabilen ve etkili bir dış politika aracı olan tanıtım faaliyetlerinin, belirli bir stratejiye oturtulması ve ilgili tüm kurum ve kuruluşlarla eşgüdüm halinde ve işbirliği içinde çalışılması önem taşımaktadır. Kültürel tanıtım, dış politikanın ayrılmaz bir parçasıdır ve dış politikanın önceliklerini izlemesi gerekir. Tanıtımda başarı, uzun vadeli planlamaya, global bakışa ve ayrıntılı uygulamaya dayalı bir yaklaşımın benimsenmesine bağlı olmaktadır.

Bundan hareketle, dış politikayı uygulamak ve koordine etmek; yabancı devletler ve uluslararası kuruluşlarla ilişkileri yürütmek; diğer Bakanlık ve kuruluşların dış politikayı etkileyen faaliyet ve temaslarının dış politikaya uygunluğunu sağlamak, bu faaliyetleri koordine etmek ve bunlara katılmak görev ve yetkisi Kanunla Dışişleri Bakanlığına verilmiştir.

Bu çerçevede, Dışişleri Bakanlığı, ülkemizin kültürel tanıtımının güncel gereksinimlerini daha iyi karşılayabilmek için, Türkiye’de tanıtma faaliyetinde bulunan başta Kültür ve Turizm Bakanlığı olmak üzere, tüm kurum ve kuruluşlar, sivil toplum örgütleri, özel sektör ve akademik çevrelerle işbirliğine özen göstermektedir.

Ülkemiz, birçok medeniyetlerin beşiği ve köprüsü olmuş, eski medeniyetlerin geleneklerini ve kültürlerini miras olarak almış, kendi kültürünü oluşturmuş, bunu toplumsal yaşam biçimi olarak diğer ülkelerin ve halkların istifadesine sunmuştur. Doğal olarak, diğer toplumlar, bu zengin kültüre ve onu barındıran bu güzel coğrafyaya ilgi duyacaktır. İlgi duymanın ve ilgi göstermenin ön koşulu, farkında olmaktır. Dolayısıyla tanıtım faaliyetleriyle, iletişimin sağlanmasının, önyargıların giderilmesinin, doğru bilgi ve olumlu görüntü verilmesinin yanı sıra farkındalık yaratılmasına da çalışılmaktadır. Kültürel ilişkilerin, ülkeler arasında yalnızca karşılıklı anlayışı güçlendirmeyip, aynı zamanda ortak hareket için de uygun bir zemin oluşturduğuna ve yeni ağlar tesisi yoluyla, kamu diplomasisi uygulamasının belirleyici unsuru olduğuna inanılmaktadır.

Önceleri turizmle sınırlı biçimde algılanan “tanıtım” olgusunun boyutları, günümüzde çok farklı bir görünüm kazanmıştır. İç siyasetten dış politikaya, ekonomi ve ticaretten kültüre, sosyal gelişim ve nüfus hareketlerinden eğitime, turizmden kültürel çeşitliliğe, fikir ve düşünce hayatının zenginliğine kadar geniş bir yelpazeye yayılabilen çok boyutlu tanıtım gereksinimi, değişen dünya koşullarının yanı sıra, ülkemizin içinde bulunduğu kendine özgü koşullardan da kaynaklanmaktadır.

Yurtdışında milyonlarca vatandaşımız, soydaşımız ve akraba toplulukları yaşamaktadır. Ülkemizin yurtdışında kültürel tanıtımı, diğer milletlere olduğu kadar, soydaşlarımıza ve akraba uluslara da yöneliktir.

Türkiye dışında yaşayan herkese, ülkemizin kendine özgü değerlerinin, tarihinin, dil ve edebiyatının, arkeolojik varlığının, bilim yaşamının, sanatının, mimarisinin, mutfağının, geleneklerinin, inançlarının, rol modellerinin, spor yaşamının çeşitli etkinliklerle dış dünyaya yansıtılması için çaba gösterilmektedir. Kültür ve sanatın evrensel dilinden yararlanılması ve gerçekleştirilen etkinliklerin akıllarda iz bırakması anlayışıyla hareket edilmektedir.

Bu bağlamda, Dışişleri Bakanlığı, çeşitli ülkelerde geniş kitlelere hitap eden, çok sayıda kültürel tanıtım faaliyetinin gerçekleştirilmesinde işbirliği yapmaktadır. Bunlar arasında, ülkemizin tanıtımına yönelik olarak sergiler, Türkiye haftaları, Türkiye Yılı, festivaller düzenlenmesine katkıda bulunmak, mevcut festivallere/kültürel etkinliklere katılmak, yurtdışında Türk dış politikası ile ilgili konferanslar gerçekleştirmek, ülkemizi tanıtıcı belgesel filmler ile yayınlar hazırlamak gibi faaliyetler yer almaktadır.

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye’nin kültürel birikimlerinin, insanlığa zenginlik olarak sunulması yolunda çalışmalarını sürdürmektedir.